KAΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται:

1.Το Καταστατικό της ΕΦΕΕ

2.Το Καταστατικό του Συλλόγου Σπουδαστών ΤΕΙ Ρεθύμνου

1.ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος

(Ε.Φ.Ε.Ε.)

Οι Έλληνες Φοιτητές βγαίνοντας μέσα από εφτάχρονους αγώνες ενάντια στο φασισμό και την ιμπεριαλιστική εξάρτηση, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές παραδόσεις του Ελληνικού λαού και της νεολαίας, διαπιστώνοντας την ανάγκη για:

– ενιαία έκφραση του ελληνικού φοιτητικού κινήματος

– ενιαία προώθηση των συνδικαλιστικών μας αιτημάτων

– την πιο αποτελεσματική προώθηση, μαζί με τον ελληνικό λαό του αγώνα για δημοκρατικά δικαιώματα, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή παιδεία και κοινωνική πρόοδο, για μια παιδεία στην υπηρεσία του λαού.

Αποφασίζουμε τη συγκρότηση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας.

α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕΕ

1. Η ΕΦΕΕ είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των ελλήνων φοιτητών, εκφραστής του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. Έδρα της ΕΦΕΕ είναι η Αθήνα.

β. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕΕ

2. Τα μέλη της ΕΦΕΕ είναι τακτικά αντεπιστέλλοντα και έκτακτα.

3. Τακτικά μέλη της ΕΦΕΕ είναι οι κλαδικοί σύλλογοι όλων των ΑΕΙ της χώρας μας, οι κατά κράτη ομοσπονδίες ελλήνων φοιτητών του εξωτερικού και οι ελληνικοί φοιτητικοί σύλλογοι χωρών του εξωτερικού όπου δεν έγινε ακόμη δυνατή η συγκρότηση ομοσπονδίας εφ’ όσον έχουν πάνω από 150 μέλη.

Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι φοιτητικά σωματεία, ομοσπονδίες και ενώσεις που επιδιώκουν ειδικότερους σκοπούς.

Έκτακτα μέλη είναι σύλλογοι, ομοσπονδίες και ενώσεις φοιτητών που δεν διαθέτουν τα προσόντα κατάταξης τους στις παραπάνω κατηγορίες μελών καθώς και σύλλογοι, ομοσπονδίες και ενώσεις αντιπροσωπευτικοί της έξω από την Ανώτατη Εκπαίδευση σπουδάζουσας νεολαίας.

4. Την ιδιότητα τακτικού μέλους της ΕΦΕΕ αποχτά ο σύλλογος με επικύρωση από το Κ.Σ. της ΕΦΕΕ έπειτα από προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου ή του ανώτατου όργανου της ομοσπονδίας και αποδοχή του καταστατικού της ΕΦΕΕ αφού διαπιστωθεί από την ΕΦΕΕ η δημοκρατική λειτουργία του.

5. Τα τακτικά μέλη αντιπροσωπεύονται στην ΕΦΕΕ μέσω των αντιπροσώπων τους από το ΕΣ. Κάθε ανώτατη σχολή ή τμήμα σχολής μόνο με ένα σύλλογο μπορεί να αντιπροσωπεύεται στην ΕΦΕΕ. Γενικά διπλή εκπροσώπηση στην ΕΦΕΕ από τον ίδιο σπουδαστικό χώρο δεν είναι δυνατή.

Για την εισδοχή αντεπιστελλόντων και εκτάκτων μελών γίνεται αίτηση από τους νόμιμους εκπροσώπους της στο Κ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την υποβάλλει για έγκριση στο Ε.Σ., το οποίο και αποφασίζει.

6. Η ιδιότητα του ταχτικού μέλους παύει να υπάρχει αυτοδίκαια αν διαλυθούν ή παραιτηθούν από την ιδιότητα του μέλους με απόφαση της ΓΣ του συλλόγου ή του ανώτατου οργάνου και με απόφαση του ΠΣ με πλειοψηφία ¾ του συνόλου των συνέδρων εφ’ όσον πάψουν να εκπληρώνονται από το μέλος οι όροι εισδοχής του.

Η ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος και του έκτακτου μέλους παύει να υπάρχει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων.

γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΕΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

7. Τα τακτικά έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να παίρνουν το λόγο στις συνεδριάσεις των οργάνων της ΕΦΕΕ.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις των οργάνων της ΕΦΕΕ. Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου μόνο στις υποθέσεις που τα αφορούν.

8. Η ΕΦΕΕ είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τα μέλη της για τα γενικότερα ζητήματα. Αντιπρόσωποί της έχουν δικαίωμα παράστασης και λόγου στις συνεδριάσεις των οργάνων μελών της.

9. Κάθε τακτικό μέλος με απόφασή του, αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΦΕΕ στο δικό του χώρο.

δ. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΦΕΕ

10. Όργανα της ΕΦΕΕ είναι το Εθνικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο.

11. Το ΕΣ είναι το ανώτατο όργανο της ΕΦΕΕ και συγκαλείται τακτικά δυο φορές το χρόνο: Την πρώτη φορά την άνοιξη και την δεύτερη το φθινόπωρο. Το ΕΣ συγκροτείται από τους εκλεγμένους με απλή αναλογική αντιπροσώπους των μελών. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται μια φορά το χρόνο πριν από την πρώτη ταχτική σύγκληση του ΕΣ, σύγκληση που αποκαλείται Πανσπουδαστικό Συνέδριο

.

12. Το ΠΣ ψηφίζει κάθε χρόνο γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΦΕΕ και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ΕΦΕΕ. Κρίνει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου ΚΣ και εκλέγει νέο ΚΣ.

13. Το ΠΣ εξαγγέλεται από το ΚΣ τρεις μήνες πριν από τη σύγκλησή του, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη επεξεργασία των θεμάτων που θα συζητηθούν από τον κύκλο των φοιτητών.

14. Το ΕΣ στη δεύτερη ταχτική σύγκληση του αποφασίζει πάνω στην πορεία της ΕΦΕΕ και στα τρέχοντα ζητήματα του φοιτητικού κινήματος. Το ΚΣ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης της δεύτερης ταχτικής σύγκλησής του και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

15. Το ΕΣ συνέρχεται έκτακτα με απόφαση του ΚΣ ή με αίτηση του ενός τετάρτου του αριθμού των συνέδρων. Ή έκτακτη σύγκληση του ΕΣ πραγματοποιείται επτά έως είκοσι ημέρες ύστερα από τη μέρα που έγινε η αίτηση ή πάρθηκε η απόφαση του ΚΣ για τη σύγκλησή του.

16. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται για τις ταχτικές συγκλήσεις του ΕΣ από το ΚΣ και για τις έκτακτες από το ΚΣ ή τους αιτούντες. Και στις έκτακτες και τις ταχτικές συνεδριάσεις γίνεται προσθήκη θέματος από το ένα τέταρτο των συνέδρων.

17. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται το μισό συν ένα των συνέδρων. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά τις τρεις μέρες στο ίδιο τόπο την ίδια ώρα.

18. Το ΕΣ αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα.

19. Τα μέλη του ΕΣ χάνουν την ιδιότητα τους εάν το μέλος που αντιπροσωπεύουν πάψει να είναι μέλος της ΕΦΕΕ, αν παραιτηθούν ή αν πάψουν να είναι φοιτητές. Στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση αντικαθίστανται από τον επόμενο του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχθηκαν εκτός αν δεν υπάρχει επόμενος οπότε η έδρα παραμένει κενή.

Το μέλος που παραιτήθηκε μπορεί να αποχτήσει ξανά την ιδιότητα του ύστερα από σύμφωνη γνώμη και παραίτηση αυτού που αντικαθιστά.

20. Το ΚΣ είναι το ανώτερο όργανο της ΕΦΕΕ στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δυο συγκλήσεις του ΕΣ. Το ΚΣ εξειδικεύει και υλοποιεί τις αποφάσεις του ΕΣ από τις οποίες και δεσμεύεται. Για τη δράση του είναι υπόλογο απέναντι στο ΕΣ. Το ΚΣ έχει την ευθύνη για τη κοινοποίηση των συζητήσεων και των αποφάσεων του ΓΣ. στο φοιτητικό κόσμο. Επίσης έχει την ευθύνη για την άρτια διεξαγωγή της συνεδριακής δουλειάς του Π.Σ.

21. Το ΚΣ αποτελείται από είκοσι ένα μέλη που εκλέγονται στο ΕΣ με απλή αναλογική και φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Κατά τη δεύτερη κατανομή την έδρα την παίρνει η παράταξη που δεν πήρε έδρα στην πρώτη κατανομή. Στην περίπτωση ίσου υπολοίπου μεταξύ δυο ψηφοδελτίων που πήραν έδρες στην πρώτη κατανομή διενεργείται κλήρωση για την κατάληψη της κενής έδρας.

22. Το ΚΣ εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Ταμία. Για την εκλογή των θέσεων του ΚΣ λαμβάνεται υπόψη η κατανομή των εδρών στο ΚΣ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την ΕΦΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν ο πρόεδρος κωλύεται.

Ο Γεν. Γραμματέας φέρει την ευθύνη της τήρησης των αρχείων και των πρακτικών, φυλάει τη σφραγίδα της ΕΦΕΕ και υπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφά της.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των οικονομικών της ΕΦΕΕ.

Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την επιτροπή για τις διεθνείς σχέσεις.

23. Το ΚΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα αν συγκληθεί από το Πρόεδρο με τον Γεν. Γραμματέα ή από τα 7 μέλη του. Απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Η σύγκληση του εκτάκτου ΚΣ κοινοποιείται στα μέλη του έγκαιρα τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Στην κοινοποίηση εκτός από τον τόπο και την ώρα αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στις έκτακτες συνεδριάσεις είναι δυνατό να δίνεται από τα μέλη του ΚΣ που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις γραπτή εξουσιοδότηση σε άλλα μέλη του ΚΣ να κάνουν χρήση της ψήφου της.

24. Οι συνεδριάσεις του ΚΣ είναι ανοικτές εκτός αν το ΚΣ ομόφωνα αποφασίσει να συνεδριάσει κλειστά.

25. Το ΚΣ ανακαλείται σαν σώμα από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΕΣ. Τα μέλη του ΚΣ που ανακλήθηκε σαν σώμα έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

26. Μέλος του ΚΣ που απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές ή επτά συνολικά ταχτικές συνεδριάσεις του ΚΣ χάνει την ιδιότητα του και το δικαίωμα επανόδου στο ΚΣ. Για τα μέλη του ΚΣ που παραιτήθηκαν ισχύουν αναλογικά όσα ορίζει το αρ. 17 για τα μέλη του ΕΣ που παραιτήθηκαν.

27. Η χρονιάτικη έκθεση δράσης που καταρτίζει το απερχόμενο ΚΣ κοινοποιείται πριν από την έναρξη του ΠΣ έγκαιρα σε όλα τα μέλη της ΕΦΕΕ.

ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

28. Το ΚΣ είναι υποχρεωμένο να συγκροτήσει, κύρια από τα μέλη του ΕΣ το ταχύτερο δυνατό μόνιμες αντιπροσωπευτικές επιτροπές για τομείς δραστηριότητας όπως οι Διεθνείς Σχέσεις, τα Οικονομικά, ο Τύπος και οι Δημόσιες Σχέσεις, τα προβλήματα Φοιτητών εξωτερικού καθώς και ότι άλλο αποφασίσει. Οι επιτροπές αυτές έχουν εισηγητικό χαρακτήρα απέναντι στο ΚΣ.

29. Εκτός από τα παραπάνω όργανα δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο σαν όργανο της ΕΦΕΕ.

στ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

30. Η ΕΦΕΕ πρέπει να καλλιεργεί τις σχέσεις του Ελληνικού Φοιτητικού Κινήματος με το διεθνές προοδευτικό και νεολαιίστικο φοιτητικό κίνημα, με τη συμμετοχή του σε διεθνή συνέδρια και συνδιασκέψεις. Οι σχέσεις αυτές διέπονται από τις αρχές της αμοιβαίας μη επέμβασης στα εσωτερικά των οργανώσεων των αντιιμπεριαλιστικών – αντιφασιστικών κινημάτων, του αμοιβαίου σεβασμού της γνώμης και των αποφάσεων των κινημάτων αυτών και της δημοκρατικής αντιφασιστικής αντιιμπεριαλιστικής αλληλεγγύης.

Το θέμα της οργανικής σύνδεσης της ΕΦΕΕ με διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις τίθεται στο ΕΣ της ΕΦΕΕ.

ζ. ΠΟΡΟΙ

31. Πόροι της ΕΦΕΕ είναι οι συνδρομές των μελών της, οι έκτακτες εισφορές και προσφορές προς την ΕΦΕΕ και τα ΕΣΟΔΑ από τις εκδηλώσεις της ΕΦΕΕ.

32. Το ΚΣ λογοδοτεί στο ΠΣ για τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΦΕΕ.

η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33. Τροποποιήσεις του παρόντος γίνονται σε ταχτική συνεδρίαση του ΕΣ με την εξής διαδικασία: Πρόταση τροποποίησης που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τίθεται ξανά υπόψη του σώματος και επακολουθεί νέα ψηφοφορία από όπου παίρνεται η συγκατάθεση για τροποποίησή του.

34. Τα σχετικά με τις διαδικασίες εκλογών για το ΠΣ θα καθορισθούν στη δεύτερη ταχτική σύγκληση του ΕΣ, το Φθινόπωρο του 1975.

Αθήνα 15.6.75

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2.Καταστατικό Συλλόγου Σπουδαστών Σχολής

«Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ, ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1

Ίδρυση σωματίου, επωνυμία, έδρα

Ιδρύεται Σύλλογος φοιτητών παραρτήματος Ρεθύμνου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης.

Άρθρο 2

Σφραγίδα, Έμβλημα

Η σφραγίδα που χρησιμοποιείται έχει σχήμα κυκλικό στην οποία αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος και στο κέντρο φέρει ως έμβλημα ένα ζεύγος ακουστικών, που με τη σειρά τους στο κέντρο τους έχουν ένα μικρόφωνο.

Άρθρο 3

Σκοποί του συλλόγου

Σκοποί του συλλόγου είναι:

Α) Ο εντοπισμός, η μελέτη και η επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές μέλη του.

Β)Η συμβολή στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ειρήνη, δημοκρατία και ελευθερία.

Γ)Η προάσπιση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και η διαφύλαξη του ακαδημαϊκού ασύλου.

Δ)Η καλλιέργεια και κατοχύρωση ελεύθερου και καλόπιστου διαλόγου πάνω σε θέματα επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά.

Ε)Η μαζική ή ατομική συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε μορφής κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική, ή ψυχαγωγική εκδήλωση.

Στ)Η συμβολή σ’ όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων απ’ τα Τ.Ε.Ι. σπουδών.

Ζ)Η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ο αγώνας για καλυτέρευση των όρων εκπαίδευσης και διαβίωσης των φοιτητών στα Τ.Ε.Ι.

Η)Η διαμέσου των συνδικαλιστικών διαδικασιών διασφάλιση των φοιτητών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών.

Άρθρο 4

Μέλη του συλλόγου

1. Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του παραρτήματος Ρεθύμνου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που είναι γραμμένοι στα μητρώα των σχολών του. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γραφούν φοιτητές που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου φοιτητές που υπηρετούν μόνιμα στα σώματα ασφαλείας ή το στράτευμα ή έχουν φασιστική ή ρατσιστική δράση.

2. Για την εγγραφή φοιτητή στο μητρώο των μελών του συλλόγου θεωρείται απαραίτητη η καταβολή 2 ευρώ. Η ετήσια ή μηνιαία συνδρομή των μελών του συλλόγου καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γ.Σ..

3. Τα μέλη του συλλόγου μπορούν να αποχωρίσουν από το σύλλογο αφού γνωστοποιήσουν έγγραφα την επιθυμία τους αυτή 3 τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους ενώ μετά την διαγραφή τους από τον Φ.Σ. χάνουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τις αποφάσεις της Γ.Σ..

4. Μέλος του συλλόγου διαγράφεται από το σύλλογο:

Α) Όταν αποφοιτήσει.

Β) Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αν αποδεδειγμένα προβαίνει σε ενέργειες και πράξεις που αντιβαίνουν στις αρχές και στους σκοπούς του συλλόγου.

Άρθρο 5

Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του συλλόγου πρέπει να συντρέχουν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και να συνεργάζονται με το Δ.Σ. σ’ αυτή την κατεύθυνση. Έχουν δικαίωμα να προτείνουν στο Δ.Σ. διάφορες προτάσεις, να κάνουν διάφορες υποδείξεις υποβάλλοντας συγχρόνως και διάφορα στοιχεία για την υποστήριξη των απόψεων τους. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. του συλλόγου και σε κάθε δραστηριότητά του, να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του συλλόγου είναι:

Α)Το δικαίωμα εγγραφής των μελών του συλλόγου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4.

Β)Η μηνιαία ή ετήσια εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Η μηνιαία ή ετήσια εισφορά καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: στη αρχή του διδακτικού έτους, τον Μάρτη και τον Ιούνη του επόμενου έτους. Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να αλλάξει ο τρόπος, ο χρόνος και το ποσόν πληρωμής. Τέλος πόρους του συλλόγου αποτελούν και τα πλεονάσματα από διάφορες εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις του συλλόγου, λαχειοφόρους αγορές, διάφορες δωρεές και επιχορηγήσεις προς το σύλλογο κ.τ.λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 7

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Ο σύλλογος διοικείται από 9/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) μέλη.

2. Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, ο ειδικός γραμματέας και ο ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι ενός (1) έτους. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει ή παραιτηθεί, τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει μέλος του συλλόγου το οποίο ορίζεται από το συνδυασμό στον οποίο ανήκει ο παραιτηθείς. Αν πρόκειται για τον πρόεδρο καθήκοντα εκτελεί ο αντιπρόεδρος μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, που ανήκει στον ίδιο συνδυασμό με τον προηγούμενο. Η εκλογή του δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από 2 εβδομάδες. Αν πρόκειται για τον αντιπρόεδρο, το γενικό ή τον ειδικό γραμματέα ή τον ταμία, εκλέγεται αμέσως στην θέση του ένας από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ..

4. Παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης το ταμείο, τα βιβλία, τη σφραγίδα του και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου. Παραλαμβάνει επίσης το εκλογικό υλικό το οποίο με ευθύνη του το φυλάσσει για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Άρθρο 8

Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα μισά συν ένα των μελών του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με σκοπό την επίτευξη πλειοψηφίας. Το λευκό δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχηματισμό πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο έκτακτα αν αυτό ζητηθεί γραπτά από τα 2/5 των μελών του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν ή αναθεωρηθούν με νεότερη απόφαση του όπου απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Εάν η πρώτη απόφαση έχει ληφθεί με παμψηφία για την ανάκληση ή τροποποίησή της απαιτείται και πάλι παμψηφία των μελών του Δ.Σ..

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όσα θέματα δεν είναι δυνατή η απόφαση της Γ.Σ. και αφορούν την διοίκηση την λειτουργία και τους σκοπούς του συλλόγου μέσα στο πλαίσιο του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ..

2. Ειδικότερα το Δ.Σ.:

i. Εκπροσωπεύει το σύλλογο σε οποιαδήποτε αρχή.

ii. Συγκαλεί τις τακτικές κι έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές.

iii. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεση τους.

iv. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

v. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά κάθε δεκαπενθήμερο, έκτακτα δε όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο αυτού. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διακοπούν οι εργασίες του από το τέλος του διδακτικού έτους μέχρι την έναρξη του νέου και για μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου κατά τη συνεδρίαση άλλα δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες.

Άρθρο 10

Καθήκοντα των κατ’ ιδίαν μελών του Δ.Σ.

Α. Καθήκοντα προέδρου:

Ο πρόεδρος: α) εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις δικαστικά και εξώδικα υποχρεούμενος πάντως να ενημερώνει το Δ.Σ. προηγουμένως για κάθε ενέργεια του, β)συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών, γ)διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, δ)επιβλέπει την διαχείριση του ταμία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο και δίνει εντολή για την πληρωμή των δαπανών, που έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ., ε)φροντίζει γενικά για την προαγωγή και τη ανάπτυξη του συλλόγου, αντιμετωπίζοντας κάθε θέμα που αφορά το σύλλογο και καταγγέλλοντας προς το Δ.Σ. κάθε ενέργεια που παραβλάπτει τα συμφέροντα του συλλόγου, στ)φυλάσσει τα πρακτικά και τη σφραγίδα του συλλόγου σε γνωστό μέρος.

Β. Καθήκοντα αντιπροέδρου:

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες του. Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει και ο αντιπρόεδρος, χρέη προέδρου εκτελεί προσωρινά ο γενικός γραμματέας.

Γ. Καθήκοντα γενικού γραμματέα:

Ο γενικός γραμματέας: α) Τηρεί το πρωτόκολλο και το μητρώο των μελών και διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου, β) προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο πρόεδρος, γ)τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. δ)είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων διατυπώσεων για τη νόμιμη σύγκληση όλων των απαραίτητών διατυπώσεων για την νόμιμη σύγκληση όλων των συνελεύσεων.

Δ. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα:

Ο ειδικός γραμματέας αναπληρώνει στα καθήκοντά του το γενικό γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και εκτελεί όποια άλλη εργασία του ανατεθεί με πράξη του προέδρου.

Ε. Καθήκοντα του ταμία:

1. Ο ταμίας ενεργεί για λογαριασμό του συλλόγου όλες τις οικονομικές πράξεις. Για κάθε πληρωμή ή είσπραξη απαιτείται η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Μικροδαπάνες μέχρι 50 ευρώ το χρόνο, τα οποίες κρατάει ο ταμίας στα χέρια του και διαχειρίζεται, δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση. Για δαπάνες έως 150 ευρώ το χρόνο θα αποφασίζει το Δ.Σ., ενώ για ποσά άνω των 150 ευρώ θα χρειάζεται η έγκριση της Γ.Σ.. Για οποιαδήποτε φύσεως δαπάνη απαιτούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αποδείξεις τιμολόγια κ.α..

2. Τα χρήματα από τις διάφορες εισπράξεις, πέρα των 50 ευρώ, κατατίθενται στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε λογαριασμό με την επωνυμία του συλλόγου, το δε βιβλιάριο καταθέσεων τηρείται με ευθύνη του ταμία. Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία. Τέλος ο ταμίας τηρεί όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο λογιστικά βιβλία και υποβάλει ανά εξάμηνο στο Δ.Σ. καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών σε χρόνο που καθορίζει το Δ.Σ. με απόφασή του.

3. Το οικονομικό έτος για τη διαχείριση των πόρων του συλλόγου αρχίζει την ημέρα των φοιτητικών εκλογών και λήγει στις επόμενες φοιτητικές εκλογές.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν γραφτεί στο σύλλογο, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους σαν μέλη.

2. Κάθε μέλος δικαιούται μιας ψήφου.

3. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν με αντιπρόσωπο.

4. Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σύλλογο, για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της το παρόν καταστατικό ή διάταξη νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

5. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:

i. Η εκλογή και η ανάκληση των οργάνων της διοίκησης καθώς επίσης και η εποπτεία κι ο έλεγχος αυτών.

ii. Η αποβολή μέλους από το σύλλογο.

iii. Η έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.

iv. Η τροποποίηση του καταστατικού.

v. Η διάλυση του συλλόγου.

vi. Η εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής.

6. Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα της τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ.. Έκτακτα δε όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή το 1/8 των μελών του με έγγραφη αίτηση στην οποία να γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκαλείται μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την υποβολή της ανώτερης αίτησης.

7. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ.(τακτικής ή έκτακτης) περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της και γνωστοποιείται στα μέλη της 3 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της σύγκλισης με ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου. Οι προσκλήσεις της Γ.Σ. υπογράφονται όταν η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

8. Η συνέλευση συζητά και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν εκτός αν το ζητήσουν τα μισά από τα παρόντα μέλη της συνέλευσης.

9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία (περνά η πρόταση που συγκεντρώνει τα περισσότερα υπέρ). Αν η πρόταση είναι 1, μετρούνται και τα κατά και η πρόταση περνά αν είναι λιγότερα από τα υπέρ. Τα λευκά δε λαμβάνονται υπόψη στο σχηματισμό πλειοψηφίας των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των μελών του, που παρευρίσκονται στη συνέλευση και με απαρτία το 50% συν 1 των μελών, που είναι «εντάξει οικονομικά». Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί η διάλυση του συλλόγου.

10. Η Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. με μέλος του ίδιου συνδυασμού, ενώ μπορεί να κηρύξει έκπτωτο ολόκληρο το Δ.Σ. όταν το επιθυμούν συν 1 μέλη από τον αριθμό τον μελών που ψήφισαν το Δ.Σ., εφόσον κατατεθεί τεκμηριωμένη πρόταση μομφής υπογεγραμμένη από 30 τουλάχιστον φοιτητές για συγκεκριμένες ενέργειες του Δ.Σ. που αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς του συλλόγου. Επίσης, η Γ.Σ. μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση με πλειοψηφία τού 1/2 των μελών της. Απόφαση Γ.Σ. αναιρείται μόνο με απόφαση Γ.Σ..

11. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/9 τουλάχιστον των μελών του συλλόγου. Αν κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ. δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, συγκαλείται και πάλι η Γ.Σ. οποιαδήποτε ημερομηνία ορίσει αυτή, και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/12 των μελών εκτός αν ζητηθεί από το 50% συν 1 των μελών που παρευρίσκονται στην Γ.Σ. να συνεχιστεί. Αν και κατά τη δεύτερη Γ.Σ. δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία ή δεν αποφασιστεί ως έγκυρή από το 50% συν 1 των μελών της, συγκαλείται και πάλι η Γ.Σ. οποιαδήποτε ημερομηνία θεωρείται απαραίτητη, οπότε δεν τίθεται ζήτημα απαρτίας. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του συλλόγου ή της ελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. μπορεί να συστήσει γραφεία δραστηριότητας του Συλλόγου τα οποία είναι οργανωμένοι τομείς δράσης με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.

Ενδεικτικά τα γραφεία είναι:

Α) Γραφείο Μουσικής Ομάδας

Β) Γραφείο Ομάδας Συναυλιών

Γ) Γραφείο Ραδιοφωνικής Ομάδας

Δ) Γραφείο πολιτιστικών θεσμών

Ε) Γραφείο τύπου και εκδόσεων

ΣΤ) Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας

Ζ) Γραφείο προγράμματος σπουδών

Η) Γραφείο δημόσιων σχέσεων καθώς και όσα άλλα γραφεία κρίνει το Δ.Σ. για την καλύτερη διάρθρωση και λειτουργία του.

Μέλη των γραφείων είναι όσα μέλη του συλλόγου θέλουν να συμβάλλουν στις δραστηριότητες του γραφείου.

Το Δ.Σ. μετά τη λήψη απόφασης για τη σύσταση γραφείων καλεί με ανακοίνωσή του όσους φοιτητές θέλουν να στελεχώσουν τα γραφεία και συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών των γραφείων. Το Δ.Σ. εγγράφει τους φοιτητές στο γραφείο προτίμησής τους και ορίζει την πρώτη μέρα συγκέντρωσης των μελών. Τα μέλη κάθε γραφείου εκλέγουν έναν υπεύθυνο του γραφείου που υποχρεώνεται να ενημερώνει για τις ενέργειές του το Δ.Σ. τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Δ.Σ.. Τα γραφεία συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και εισηγούνται προς το Δ.Σ. το πλαίσιο της δράσης τους το οποίο εφαρμόζουν αν εγκριθεί από το Δ.Σ.. Η θητεία των μελών των γραφείων είναι ενός έτους.

Άρθρο 13

Ελεγκτική επιτροπή

Η ελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον ταμειακό έλεγχο του συλλόγου και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στις τακτικές Γ.Σ.. Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη. Η θητεία της είναι ενός έτους. Η εκλογή της ελεγκτικής επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο από τη Γ.Σ. με την εκλογή για την ανάδειξη Δ.Σ..

Άρθρο 14

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Δ. Οι Αντιπρόσωποι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 15

Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών

1. Κάθε χρόνο όταν πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. το κανονικό ή προσωρινό Δ.Σ. προκηρύσσει εκλογές για ορισμένη ημέρα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. δυο τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκαν οι αρχαιρεσίες. Με βάση τις υποψηφιότητες που δηλώθηκαν καταρτίζονται ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά ομοιόμορφα και του ιδίου χρώματος και μεγέθους για όλους τους συνδυασμούς.

2. Τις αρχαιρεσίες διεξάγει 3/μελής εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται αναλογικά από την απολογιστική συνέλευση. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τις κάλπες τις οποίες, πριν από την έναρξη της εκλογής σφραγίζει ενώπιον των αντιπροσώπων των συνδυασμών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δυο για κάθε συνδυασμό. Εποπτεύει την ψηφοφορία που αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και τελειώνει με την εξάντληση των εκλογών του καταλόγου ή τη δύση του ηλίου. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται και πάλι παρουσία των αντιπροσώπων των συνδυασμών και ανακοινώνεται η κατανομή των εδρών του συνδυασμού. Για όλη την διαδικασία, δηλαδή γραμμένους, ψηφίσαντες, υποψήφιους, συντάσσονται λεπτομερή πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλα τα παραπάνω στοιχεία ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος των εκλογών και το σύμφωνο αυτών με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου. Ανά διετία εκλέγονται αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Ε.Σ.Ε.Ε..

3. Η εφορευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και την διαφύλαξη του αδιάβλητου αυτών, ορίζουσα τις σχετικές ρυθμίσεις. Εάν προβληθούν ενστάσεις κατά την διάρκεια της εκλογής, η εκδίκασή τους γίνεται από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεχθούν έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι «οικονομικά εντάξει».

4. Τα μέλη του Δ.Σ. που προήλθαν από τις εκλογές συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την ημέρα των εκλογών. Το νεοεκλεγέν συμβούλιο ορίζει τον προεδρεύοντα και προχωρεί στη συγκρότησή του σε σώμα. Η συγκρότησή του Δ.Σ. γίνεται με πλειοψηφία του 1/2 συν 1 των μελών του.

Άρθρο 16

Εκλογικό Σύστημα

Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξή οργάνων διοίκησης εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης αυτών που ψήφισαν (εξαιρουμένων άκυρων και λευκών) διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.. Στις εκλογές κατέρχονται οι υποψήφιοι σε συνδυασμό ή ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των ψήφων τους οποίους συγκεντρώνει ο κάθε συνδυασμός ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο δίνει τον αριθμό των εδρών που θα καταληφθούν από τους υποψήφιους του συνδυασμού με αξιολόγηση από πάνω προς τα κάτω.

Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται και δεύτερη κατανομή ανάλογα με τα υπόλοιπα κάθε συνδυασμού που προκύπτουν από την αφαίρεση του εκλογικού μέτρου από το σύνολο του αριθμού των ψήφων του συνδυασμού. Στην δεύτερη κατανομή μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί με τα υπόλοιπα που έχουν ύστερα από την πρώτη κατανομή, αλλά και αυτοί που δεν πήραν έδρα από τη πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη κατανομή, την έδρα την παίρνει ο συνδυασμός που δεν έχει άλλη. Εάν οι ισοψηφήσαντες έχουν και οι δυο έδρα, την παίρνει αυτός που έχει τις περισσότερες. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί ίσων εδρών, γίνεται κλήρωση. Κάθε εκλογέας ψηφίζει τους υποψήφιους της προτιμήσεως του με ένα και μόνο σταυρό για κάθε υποψήφιο και κατ’ ανώτατο όριο τόσους υποψήφιους όσα είναι τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία πρόκειται να εκλεγούν.

Άρθρο 17

Παραπτώματα των Μελών – Κυρώσεις

Ενέργειες και δραστηριότητες των μελών του συλλόγου αντίθετες με τις αρχές, τους σκοπούς και το καταστατικό του συλλόγου, θα παραπέμπονται με αναφορά του Δ.Σ. στη Γ.Σ. η οποία έχει το δικαίωμα της επιβολής πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Πειθαρχικές ποινές είναι: η σύσταση, η επίπληξη, η μομφή, η καταγγελία, η διαγραφή και αποβολή του από μέλος του συλλόγου.

Για να επιβάλλει ποινή η Γ.Σ. χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 18

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών

2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Γ.Σ.

4. Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών

Άρθρο 19

Ο σύλλογος συμμετέχει στην Ε.Σ.Ε.Ε. και αναγνωρίζει στο σύνολο του το καταστατικό αυτής. Λειτουργεί και δρα στα πλαίσια των συλλογικών διαδικασιών του φοιτητικού κινήματος με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο Τελευταίο

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 20 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε, αφού εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο του, από την Γ.Σ. των ιδρυτικών μελών, σήμερα την υπογράφεται από τα μέλη και θα τεθεί σε ισχύ, αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s